Record details

Title keyword
    Váhu
Article
    Adaptívne predpovede prietokov na Dunaji a Váhu
    Dedičné vlastnosti základovej pôdy; pôsobiace zaťaženia a ich vplyv na posuny vodnej elektrárne na Váhu
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice