Record details

Title keyword
    Vápence
Monograph
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Propustnost vzorků vápence a slínovců - úložiště RAO Richard - IGHP
Article
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Jen sůl, samá sůl, ani špetka vápence
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Koněprusy - ložisko vysokoprocentního vápence, nebo zahliněného štěrku?
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Kurovické vápence
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Loreta u Klatov, ojedinělý pozůstatek báňské těžby vápence v Čechách
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
    Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Rifové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova
    Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
    Solnhofenské vápence
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Vápence v oblasti Železných hor
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16
    Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu