Record details

Title keyword
    Východného
Article
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Pieskovce východného Slovenska pre historickú architektúru
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Súčasné naftovo-geologické výsledky z flyšových súvrství východného Slovenska
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska