Record details

Title keyword
    Východní
Monograph
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Permokarbon východní části podkrkonošské pánve
Article
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Antropogenní tranformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Bituminózní břidlice centrální části sokolovské pánve a východní části chebské pánve
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Geochemická mapa východní části baltského štítu
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrotermální žíly s turmalínem vázané na východní okrajový zlom boskovické brázdy
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy)
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Kras východní Kuby
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Křídové sedimenty východní části Mongolského Altaje
    Kvalita studničných vod ve východní části Středočeského kraje
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
    METAMORFNÍ VÝVOJ KRYSTALINICKÝCH JEDNOTEK V OBLASTI JEZERA KHUTAG NUUR VE VÝCHODNÍ ČÁSTI MONGOLSKÉHO ALTAJE
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části českého masivu
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku
    Morfostrukturní analýza Dačické kotliny a východní části Novobystřické vrchoviny
    Násunové deformace variského akrečního klínu ve východní části karvinské dílčí pánve
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří
    Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
    Surovinová základna kamenné štípané industrie nositelů kultury zvoncovitých pohárů ve východní části střední Evropy
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    "Šeříkový kámen" - ložisko čaroitu na východní Sibiři
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Vnitřní stavba kulmských slepenců východní části Nízkého Jeseníku
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)