Record details

Title keyword
    Východních
Article
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech. Konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Nová jeskyně ve východních Krkonoších
    Nové číslování jeskyní ve východních Krkonoších
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
    Redepozice kvartérních sedimentů a fosilních půd na východních svazích Pavlovských vrchů
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Štěrkopísky a cihlářské suroviny východních Čech
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Ultradraselné plutonity chotělického intruzivního komplexu v podloží české křídové pánve ve východních Čechách
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Vývoj jeskyní ve východních Krkonoších
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Zajímavé lokality chráněné krajinné oblasti Železné hory ve východních Čechách
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších
    Zpráva o výzkumu jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách