Record details

Title keyword
    Výpočet
Monograph
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
Article
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Matematické modelování v hornické geomechanice : úlohy na výpočet napětí a jejich řešení
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Sedání přerušovaného základového pásu při použití běžných metod pro výpočet konečného sednutí základu
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Výpočet a prezentace ploch v geologii
    Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Výpočet mikroklimatických podmínek v separátně větraných důlních dílech programem "Separát"
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Výpočet sedání podloží násypu na dálnici D2 u Lanžhota
    Výpočet sedání s uvažováním hloubky založení
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk
    Výpočet vlastní frekvence vysokotlakého systému
    Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření