Record details

Title keyword
    Výpočtu
Monograph
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
Article
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K problematike výpočtu prietokovej kapacity ohradzovaných tokov na Východoslovenskej nížine
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Metóda výpočtu nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy z vlhkostnej retenčnej krivky
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
    Návrh výpočtu středního směru
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Sjednocení metod výpočtu sedání staveb
    Spresnenie približnej metódy výpočtu závislosti medzi nenasýtenou hydraulickou vodivosťou pôdy a vlhkosťou z retenčnej čiary
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Vliv vstupních parametrů na kvalitu geotechnických výpočtů
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce