Record details

Title keyword
    Výrobu
Monograph
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
Article
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Ateliér kultury nálevkovitých pohárů na výrobu broušené industrie z kulmských surovin v Holasovicích, okr. Opava.
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Jemnozrnné odpadní podíly z úpravy drobového kameniva jako možné druhotné suroviny pro cihlářskou výrobu
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Nové nerostné suroviny pro šperkařskou a bižuterní výrobu
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Suroviny pro výrobu jihočeské keramiky bohaté grafitem v několika prehistorických a historických obdobích
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Technologické zhodnotenie ložísk tehliarskych surovin Trenčianska Turná, Poltár-Drahy a Nadlice-Livinské Opatovce na výrobu pálenej krytiny
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot
    Využití hornin pro výrobu minerálních vláken
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství