Record details

Title keyword
    Výroby
Article
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Možnosti odvápňovania magnezitovej vsádzky pre chlorid-karbonátovú technológiu výroby čistého MgO
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky
    Racionalizácia výroby foriem na vstrekovanie plastov hydroabrazívnym delením
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby