Record details

Title keyword
    Výskume
Monograph
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
Article
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume