Record details

Title keyword
    Výskumu
Article
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Nové výsledky výskumu magnetickej stavby kryštalinika Považského Inovca
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
    Prieskumno-hydrogeologická aplikácia výskumu kvartéru Slovenska
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Seminář Metody paleogeografického výskumu a ich aplikácia na vybrané karpatské formácie
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Tridsať rokov základného banského výskumu v Slovenskej akademii vied
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd