Record details

Title keyword
    Výskytu
Article
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Birnessitové krápníky "Jeskynní perly" a další formy výskytu oxidických MN-minerálů v jeskyních a starých dolech
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Denní a týdenní variace ve výskytu akutního srdečního infarktu
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogické formy výskytu Au a Ag v rudách a jejich vliv na technologii úpravy
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Možné periodicity ve výskytu válek v Evropě za posledních 500 let
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    O údajném výskytu trilobitů Ectillaneus Hughesi (Hicks) a Ormathops Nicholsoni (Salter) v českém ordoviku
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea canaliculata (J. SOWERBY, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev) (13-14 Nymburk)
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručný přehled výskytů uranylu v širokém okolí Měděnce
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Studium morfologie zlata z několika výskytů v Hrubém Jeseníku
    Studium ?stagnujících? výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby )
    Studium "stagnujících" výskytů skapové a kondenzované vody v jeskyních: Chemické složení a poznámky ke korozi krápníkové výzdoby
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě