Record details

Title keyword
    Výsledcích
Monograph
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Zpráva o výsledcích geologického průzkumu. Tunel Praha-Beroun
Article
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy
    Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)