Record details

Title keyword
    Výsledků
Monograph
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Hodnocení výsledků kontrolního sledování bočních svahů lomu Čs. armády v období 1983 - 1996
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
Article
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geologická interpretace výsledků experimentů s adsorpcí a desorpcí uranu (VI)
    Hodnocení významnosti statistických výsledků
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
    Kontrola správnosti analytických výsledků
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Normované charakteristiky rozptýlení analytických výsledků
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Upřesnění struktury karbonátů Ritveldovou metodou a geologická interpretace výsledků
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie