Record details

Title keyword
    Výsypek
Article
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina