Record details

Title keyword
    Výsypkových
Article
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice