Record details

Title keyword
    Výzkumu
Monograph
    Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
    Aktuality šumavského výzkumu III
    Aktuality šumavského výzkumu IV
    Aktuality šumavského výzkumu: sborník z konference
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Definování postupů a nástrojů terénního geofyzikálního (karotážního) výzkumu pole vzdálených interakcí. DZZ 2.2., část 6
    Definování postupů a nástrojů terénního hydrogeologického a hydrochemického výzkumu pole vzdálených interakcí
    Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník ... : stav geomorfologických výzkumů v roce ... : sborník abstraktů z mezinárodního semináře ...
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II, Žďár nad Sázavou 7.-8.10.2009
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
    Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Management ve výzkumu a vývoji. (REDEM). Sborník konference
    Metodika postupů pro zajištění účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce
    metody geografického výzkumu - přehled abstraktů z konference konané v Plzni v termínu 7.-8.11. 2007
    Metody geografického výzkumu, přehled abstraktů z konference
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Program výzkumu Antarktidy
    Předběžná zpráva z geoarcheologického výzkumu ve Staré Boleslavi : předběžná zpráva
    Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
    Sborník abstraktů 14. mezinárodního sympozia zaměřeného na problémy výzkumu krajinné ekologie
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 Geomorfologický sborník
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Sborník přednášek 1. konference o výzkumu a vývoji na Českém báňském úřadě
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
    Současný stav geomorfologických výzkumů
    Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku
    Současný stav geomorfologických výzkumů: Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zlatý Kůň Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zpráva o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Article
    25 let výzkumu vysokotlakého vodního paprsku v ÚGN
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Akustická archeologie - nový směr výzkumu?
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Aplikace fotoelasticimetrie při výzkumu lidských kloubů
    Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aplikace výsledků experimentálních výzkumů při interpretaci struktur rudních minerálů
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    CHKO Kokořínsko ve světle výzkumu měkkýšů
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu
    Fyzikální oprávněnost výzkumu "Slunce-počasí"
    Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
    K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Klima minulosti a budoucnosti. Část I. Metody paleoklimatického a paleoenvironmentálního výzkumu
    Komparace výsledků výzkumu pracovníků dolů ČSM a Paskov-Staříč
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Muschelkalk - střední část germánského triasu a současný stav jeho výzkumu
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z výzkumů Josefa Skutila V Moravském krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů
    Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk)
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
    Nové výsledky výzkumu křídových kapradin z čeledi Matoniaceae
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    O výzkumu a o pracovišti, kde pracuji
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice
    Pískovcový fenomém - přehled výzkumů v letech 1990-96
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu
    Použití anizotropie magnetické susceptibility při výzkumu eolických sedimentů
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Prezentace speleologických výzkumů v expozici Větřák
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Projekt výzkumu triasu skončil
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžná zpráva o výzkumu jeskaně č. 1119 u Koněprus
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area)
    Předběžné výsledky paleobotanického výzkumu z aluviálních půd paleomeandrů Dudváhu a Dunaje (Slovensko)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. "Gault-flyše" račanské jednotky na Moravě (25-24 Turzovka)
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu (12-24 Praha, 12-41 Beroun)
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury na Hádech u Brna
    Předběžné výsledky stratigrafického výzkumu jury v Olomučanech
    Předběžné výsledky výzkumu glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Souhrnné hodnocení teoretického a experimentálního výzkumu Karlova mostu v letech 1994-2004, 1. část
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Sto třicet let výzkumu šumavských jezer
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Sympozium o dálkovém snímkování a výzkumu globálních změn
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Výhled základního výzkumu v hornictví v 8. pětiletce
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIa (1999)
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výsledky aplikovaného výzkumu a vyhledávacího průzkumu na ropu a zemní plyn na jv. svazích Českého masívu
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky dosavadního výzkumu pravěkého hornictví na území Slovenska
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických a ložiskových výzkumů v oblasti Phan Rang (jižní VSR) v měřítku 1 : 50 000
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky revizních a zjišťovacích speleologických průzkumů a výzkumu v Pavlovských vrších
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Výsledky výzkumu dasykladálních rias v triasových sekvenciách Malých Karpát
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využití internetových informací při výzkumu
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Vývoj geomorfologických výzkumů na Jesenicku a jejich tematický přehled
    Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
    Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zprava o geomorfologickem vyzkumu Poopavske niziny
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu Poopavské nížiny
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu úpatí plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan (12-33 Plzeň)
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) severních vápencových Alp
    Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp
    Zpráva o výzkumu hadic (Ophiuroidea, Echinodermata) ze svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve (12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpráva o výzkumu historického podzemí v Hosíně u Českých Budějovic
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
    Zpráva o výzkumu jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších
    Zpráva o výzkumu mrazových klínů u Pasohlávek v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Zpráva o výzkumu pleistocenních kryogenních tvarů Ještědského hřbetu
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně
Serial
    Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii
    Přehled výzkumů
    Přehled výzkumů 1989
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)