Record details

Title keyword
    Významných
Monograph
    Dokumentace významných hydrogeologických a vodohospodářských objektů v Sokolovské pánvi a přilehlém území s lokalizací, hydrogeologickým popisem a fotodokumentací objektů
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
    Mapa vodohospodářsky významných sedimentů Lužnice a Nežárky
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
    Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek
Article
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Ke stratigrafii dvou významných kvartérních lokalit od Dobrkovic u Českého Krumlova
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    O třech významných paleobotanických aktivitách
    O třech významných paleobotanických aktivitách
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Registr významných geologických lokalit
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005