Record details

Title keyword
    Významu
Monograph
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Odborné posouzení ložiska nevyhrazeného nerostu - štěrkopísků Podlusky -Roudnice (č. l. D 3088800) z hlediska geologicko-ložiskové charakteristiky a jeho významu ve smyslu využitelnosti v souladu s platnými koncepcemi (Krajská surovinová politika Ústeckého kraje, ZUR Ústeckého kraje a Studie limitů těžby štěrkopísku na Litoměřicku ), Obecní úřad Přestavlky
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
Article
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území geologického významu
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie.
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
    Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod