Record details

Title keyword
    Věd
Monograph
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Dinosauři v kupce sena : Úvahy o povaze přírodních věd
    Dinosouři v kupce sena : Úvahy o povaze přírodních věd
    Geografický výzkum v Československé akademii věd 1952-1982 . Vědecké symposium . Sborník příspěvků
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
    Pomezí Čech a Moravy,sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
    Sto českých vědců v exilu: encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci
    Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních XIII
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
Article
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    Akademie věd České republiky 1997
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
    Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Geologické vědy ve struktuře věd přírodních a společenských
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Nástroje pro prezentaci geologického dědictví a geologických věd
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Vědy o Zemi : byli tu lvové? Propad i vzmach věd o Zemi. Část I. Propad
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Význam Příbramě ve vývoji montánních věd a techniky
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR
Serial
    Dějiny věd a techniky
    Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění
    Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
    Práce z dějin přírodních věd
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
    Rozpravy Československé akademie věd. Řada matematických a přírodních věd
    Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd
    Sborník geologických věd
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
    Sborník geologických věd. Geologie
    Sborník geologických věd. Geologie, Mineralogie
    Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie, inženýrská geologie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie a mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie
    Sborník geologických věd. Paleontologie
    Sborník geologických věd. Technologie-geochemie
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
    Ved. Práce Výsk. Úst. Pôdoznal. Výž. Rast.
    Věstník Československé akademie věd
    Vlastivědný sborník Vysočiny : oddíl věd přírodních
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních