Record details

Title keyword
    Větve
Article
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)