Record details

Title keyword
    Vegetačního
Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš