Record details

Title keyword
    Vegetace
Monograph
    Diverzita, dynamika a management lesní vegetace
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. -- Praha : Academia, 1995
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
    Vegetace
    Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko
Article
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Dynamika vývoje lesní vegetace na Českomoravské vrchovině z pohledu palynologie
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
    Flóra - vegetace - substrát. I. Základní pojmy a vztahy
    Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Litovelské Pomoraví - záznam změn vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Počátky pozdněglaciální a holocénní vegetace u Rynholce
    Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Přitahuje vegetace vodu?
    Rekonstrukce vývoje lesní vegetace na Žitném ostrově na základě pylové analýzy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti
    Vliv civilizace na přirozený vývoj vegetace (pylová analýza)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv metabolitů lesní vegetace na chemismus throughfallu
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vývoj vegetace během posledních 200 let na základě pylové analýzy - srovnání Šumavy a Krušných hor
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Wielki Staw - information source of the character of landscape, the vegetation and the lake biotope (Wielki Staw - zdroj informací o charakteru krajiny, vegetace a jezerního biotopu)
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví