Record details

Title keyword
    Veličiny
Article
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"