Record details

Title keyword
    Velkolomu
Monograph
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
Article
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atypický vývoj cementářských slínovců ve velkolomu Úpohlavy a původ tuhých slínkových nodulí
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Kalcit-aragonitové krápníky z výsypky Velkolomu: další důkaz současné tvorby aragonitu
    Kolbeckit v metahalloysitových krasových výplních Velkolomu Čertovy schody - Východ
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Ochočená příroda: Pohled z jámy velkolomu
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Plynokapalné uzavřeniny v krystalech kalcitu z Velkolomu Čertovy schody-východ: výsledky analýz a interpretace
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus. Composition and origin of black coatings on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika)
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace