Record details

Title keyword
    Veporika
Article
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika?
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
    Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná-Rochovce
    Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika