Record details

Title keyword
    Viedenskej
Article
    Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Evapority z podložia neogénu viedenskej panvy
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Nové litostratigrafické členenie vrchného panónu a pontu v slovenskej části viedenskej panvi
    Palinologické vyhodnotenie bridličnatých sedimentov z vrtov v podloží viedenskej panvy
    Palinologický výskum sedimentov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky)
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy
    Ropné ložisko Gajary-Báden vo viedenskej pánve
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Vápnitý nanoplanktón z podložia viedenskej panvy
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výsledky prieskumu neogénnej výplne Viedenskej panvy a perspektívy ďalšieho prieskumu