Record details

Title keyword
    Vlivem
Monograph
    Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
Article
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Hypotézy o poškození lesů vlivem změn půdního chemismu
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu