Record details

Title keyword
    Vln
Monograph
    Vlastnosti seismických vln v izotropních a anizotropních prostředích
Article
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Energie postupových větrových vln
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku
    Stanovení disperzní křivky ze záznamů seismických povrchových vln při harmonickém zdroji
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru
    Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln
    Uloženiny pyroklastických vln
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace