Record details

Title keyword
    Vodní
Monograph
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
    Vodní dílo v krajině : konference na lodi : [21.6.2006, loď Malše, plavba deseti zdymadly na trase Poděbrady - Mělník
    Vodní paprsek 2009
    Vodní paprsek 2009. Sborník příspěvků
    Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
    Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
Article
    Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN
    Hledají nové vodní zdroje
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Měření reaktivity uhlí k vodní páře
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modulovaný vodní paprsek - nástroj pro opracování kovů?
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu
    Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Ploché vodní paprsky při porušování betonu
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev
    Recentní vodní eroze v Moravskoslezských Beskydech
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Seismologické monitorování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vodní elektrárny
    Vodní eroze a říční transport
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní eroze půdy stále aktuální
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů
    Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí
    Vodní nádrže dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy
    Vodní náhony. Opomíjené antropogenní tvary reliéfu
    Vodní paprsek v procesu rozpojování betonu a hornin
    Vodní paprsek v procesu využívání nerostných surovin
    Vodní paprsek ve strojírenství (2.)
    Vodní paprsek ve strojírenství
    Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny
    Vodní zdroje v Zambii
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi
    Vysokorychlostní vodní paprsek a sanace betonu
    Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář
    Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
Serial
    Vodní hopodářství
    Vodní hospodářství
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
    Vodní hospodářství = Water management
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší
    Vodní hospodářství. Řada A
    Vodní hospodářství. Řada B