Record details

Title keyword
    Vodních
Monograph
    Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
    Ultrazvuková modulace vysokorychlostních vodních paprsků
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Article
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře
    Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
    Nové možnosti v oblasti použití vodních paprsků pro sanace betonových konstrukcí
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Potenciál modulovaných pulzních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace vodních toků
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Rozvoj technologie pulsujících vodních paprsků
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stupeň kontaminace sedimentů ve vodních nádržích a jeho vliv na kvalitu vody v nich
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev
    Výzkum v oblasti pulsujících vodních paprsků
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí