Record details

Title keyword
    Vplyv
Monograph
    Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : zborník z konferencie
    Vplyv geologického prostredia na zrudnenie
Article
    Bansko-úpravnická činnosť na strednom Spiši a jej vplyv na výskyt niektorých škodlivin v imisiách
    Dedičné vlastnosti základovej pôdy; pôsobiace zaťaženia a ich vplyv na posuny vodnej elektrárne na Váhu
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Potenciálny vplyv úložísk kvapalných rádioaktívnych odpadov na okolie JE v Jaslovských Bohuniciach
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vplyv baníckej činnosti koncernu Uhoľné a lignitové bane na životné a pracovné prostredie
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vplyv blokovej stavby na racionálne využitie podzemných vôd
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Vplyv geologického prostredia na hydrotermálnu mineralizáciu Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vplyv geologicko-ložiskových pomerov na ťažbu magnezitu na ložisku Dúbravský masív
    Vplyv hrabového porastu na kvalitu odtěčených zražkových vod
    Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny
    Vplyv medzioperačného riadenia kvality v prevádzke lomu Polom na kvalitu dodávok vápenca pre hute
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov
    Vplyv podzemných vôd na krajinnú štruktúru Ondavskej roviny
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Vplyv tlakových podzemných vôd na vlhkostný režim pôp VSN
    Vplyv urbanizácie a inej inžinierskej činnosti na chovanie spraší
    Vplyv úrovně hladín podzemných vôd na odtokové pomery Východoslovenskej nížiny
    Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod
    Vplyv výronupodzemnej vody na stabilitu svahu koryta toku
    Vplyv výskytu rašelino-ílovitého súvrstvia na zakladanie stupňa Gabčíkovo
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry