Record details

Title keyword
    Vrchov
Monograph
    Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
Article
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
    Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
    Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
    Geomorfologická regionalizácia na príklade Levočských vrchov
    Geomorfologické pomery Zemplínských vrchov
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Kvartérne sedimenty severnej časti Slánských vrchov
    Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
    Ložisko perlitov Jastrabá na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
    Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Súčasný stav výskumu jaskýň Červených vrchov
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov
    Vulkanické centrá a ich morfologický prejav v strednej časti Slanských vrchov
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky litostratigrafického a biostratigrafického výskumu bradlového pásma severne od Slanských vrchov
    Za geologickými zaujímavosťami do Slanských vrchov