Record details

Title keyword
    Vulkanitov
Article
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
    Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov
    Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov
    Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu