Record details

Title keyword
    Vulkanizmu
Article
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát