Record details

Title keyword
    Vyplývající
Monograph
    Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010
Article
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry