Record details

Title keyword
    Využitím
Monograph
    Dokončení geologických a speciálních map a sestavení textových vysvětlivek pro Evropský geopark UNESCO Český ráj s využitím výsledků projektu VaV MŽP SP/2e6/97/08
    Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Article
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Geoefektívnosť vybraných slnečných energetických eventov modelovaná s využitím umelej neurónovej siete
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Hodnocení změn v krajině CHKO Bílé Karpaty s využitím materiálů DPZ
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Správa inženýrských sítí s využitím GIS technologií
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Zamyšlení nad využitím stavebního a dekoračního kamene v architektuře
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky