Record details

Title keyword
    Vztah
Monograph
    Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
    Detailizace radonového indexu v kvartérních fluviálních sedimentech a jeho vztah k radonovému indexu hlubších podložních hornon a k radonu v objektech - závěrečná zpráva
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
    Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám
Article
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech Českého masívu a její vztah k metalogenezi
    Distribúcia zlata na južných svahoch v západnej časti Nízkých Tatier a jeho vzťah k primárnym výskytom
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Globální rozložení napětí podle S.K. Runcorna a vztah k tektonice
    Granity Krušných hor - vztah k Sn-W zrudnění
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
    Mezera mezi dvěma stromy : Jak souvisejí aleje, sny a vztah ke starým lidem
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Morfologie poloslepého Hostěnického údolí a jeho vztah ke krasovým jevům v jižní části Moravského krasu
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Morfometrické charakteristiky Braniska a ich vzťah k reliéfu
    Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě
    Rudná mineralizácia v oblasti novobansko-kľakovskej vulkanoputonickej zóny a jej vzťah k intruzívnym komplexom
    S vodou musíme znovu navázat vztah [Rozhovor]
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Situovanie objektov v Jaslovských Bohuniciach a ich vzťah k inžinierskogeologickým pomerom
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám
    Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách severních vápencových Alp
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu
    Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
    Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie
    Vztah fotolineamentů a geomorfologie k tektonice v oblasti mazi Janovem a Osekem
    Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Vztah hydraulické vodivosti a četnosti puklin v granitovém masivu
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v České krasu - diskuse
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna)
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
    Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
    Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomivých struktur v České republice
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru
    Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních : 25-14 Valašské Meziříčí
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
    Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vzťah treťohornej metalogenézy v vývoju neotektonických blokov západných Karpát
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí