Record details

Title keyword
    Vztahů
Monograph
    Analýza aktuálně platné územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na území Karlovarského kraje s výkresem funkčního využití a limitů řešeného území a výkresem širších vztahů. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Odborné posouzení těžitelných zásob štěrkop.sur.na lož. Nedakonice-Polešovice, Napajedla a Plešovec navržených pro těžbu ve vztahu k předpokl. spotřebě nerost. surovin v souvislosti s realizací dopravních staveb (D1,R55,R49) na území Zlínského kraje
    Petrografická expertíza cementářské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
Article
    Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Chemismus lesních půd ve vztahu ke stavu lesa (a obráceně)
    Dějiny vztahu člověka a planety. Příspěvek k historii přírodních katastrof
    Dynamika některých bioparametrů ve vztahu k vnějšímu prostředí
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Experimentální výzkum fázových vztahů v soustavách Cu-Mo-Te a Cu-Mo-Se
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Genéza geotermálnych vôd Slovenska vo vzťahu k ich exploatácii
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hodnocení kvality vody ve vztahu k následnému využití
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti
    Hydraulické charakteristiky kapilární bariery ve vztahu k její účinnosti
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Prověření některých předpokládaných vztahů mezi slapy a magnetismem planet
    Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Předběžné výsledky studia vztahu subfosilních kmenů a fluviálních sedimentů na lokalitách Osek nad Bečvou a Tovačov-Annín
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Půdy Ratibořického údolí a jeho okolí ve vztahu k vegetaci
    Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Statistické hodnocení vztahu strukturních, chemických a fyzikálních vlastností pyritu
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Zemětřesná aktivita hronovsko-poříčské poruchy ve vztahu k recentní tektonické dynamice
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve