Record details

Title keyword
    Xaver
Article
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Franz Xaver Maxmilián Zippe