Record details

Title keyword
    Západní
Monograph
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
    Geologický výzkum přírodních rizik v centrální a západní části Nikaragui
    Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
    Ostrovy zapomnění : El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
Article
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Čindie, břicho světa. Skončil bezproblémový růst západní civilizace
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Dosud nepopsaní amoniti barremu a bazálního aptu Slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Exkurze č. 3 'Západní Šumava' - Za geologií Pootavím a Povydřím
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Geikielit v dolomitických mramorech u Nové Vsi na západní Moravě
    Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerském kompozitního masivu
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geologické mapování západní Libye
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Historie paleontologických výzkumů frýdeckého souvrství v okolí Frýdku-Místku (podslezský příkrov, Vnější Západní Karpaty)
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masívu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Měkkýši Českého lesa - II. Čerchovský les (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesa - III. Kateřinská kotlina a severní část Čerchovského lesa (Západní Čechy)
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
    Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Mikrofosílie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Minerály v grafitických horninách západní Moravy
    Moldavite aus dem westlichen und dem nůordlichen Teil Bůohmens/Vltavíny ze západní a severní části Čech
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravskoslezských Beskyd
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový výskyt plzáka Arion intermedius Normand, 1852 (Pulmonata: Arionidae) v CHKO Šumava (Západní Čechy)
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Rabí a Prácheň - významné měkkýší lokality ve středním Pootaví (Západní Čechy, okr. Klatovy)
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Recent movements along tectonic failures in Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy)
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
    Stratiformní měďnorudné ložisko Tazalagt (západní Antiatlas, Maroko)
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Svahové deformace v západní části Chloumeckého hřbetu
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Typový profil hradišťského souvrství v Nové Dědině u Frýdlantu n.O. (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Ultrabazické horniny těšínitové asociace v západní části slezské jednotky
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    V ropě vidím kritický neuralgický bod západní civilizace : rozhovor s Václavem Cílkem
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Vysokotlaká-nízkoteplotní metamorfóza v metapelitech krkonošsko-jizerského komplexu (Západní Sudety, Český Masív)
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Západní Čechy - přírodní geodynamická laboratoř
    Západní poušť: pouštní procesy, krajina a klima
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Změny hydrologického režimu v západní Evropě
    Zonální reakční skarn mezi mramorem a amfibolitem z Mirošova u Strážku, západní Morava
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče