Record details

Title keyword
    Západných
Monograph
    Metamorfné procesy v západných Karpatoch
    Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004
    Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát
    Sravnitelnaja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Sravnitel´naja geologija Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Article
    Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Biostratigrafičeskaja korreljacija nižnemelovych otloženij Gruzii i Zapadnych Karpat po foraminiferam
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
    Biostratigrafičeskoje sopostavlenije verchnego mela Bolšogo Kavkaza (v predelach Gruzii) i Zapadnych Karpat
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Devón západných Karpát
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Geotermický model a geodynamika Západných Karpát
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Hlavné metalogenetické typy Au-zrudnenia v Západných Karpatoch
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    K hlavným výsledkom úlohy Regionálna geológia Západných Karpát
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Kryštalinikum západných Karpát z hľadiska novších štruktúrno-tektonických poznatkov
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Lineárne a nelineárne rozhrania Západných Karpát, identifikované pomocou kozmických snímok
    Lítium v granitických horninách Západných Karpát
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Ložiskové výskyty zeolitov v neogéne západných Karpát
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Medzinárodné sympózium k problematike Západných Karpát
    Mesozoikum západných Karpát
    Metalogenéza stratiformných magnezitových ložísk Západných Karpát
    Metalogenéza uránu československých západných Karpát
    Metodika regionálneho geochemického výskumu v Západných Karpatoch
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza
    Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Odborný seminár "Paleogeografia a tektonický vývoj molasových pánví a vulkanitov Západných Karpát"
    Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
    Paleobiografia amonitov pliensbachu Západných Karpát
    Paleogeografické problémy jury západných Karpát
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Podiel rádioaktivity hornín Západných Karpát na tepelnom toku
    Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. (I.)
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Prehľad stavby Západných Karpát
    Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
    Príspevok k poznaniu magmatickej aktivity v mladšom paleozoiku západných Karpát
    Príspevok k poznaniu vývoja a členenia variských molás západných Karpát
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
    Seminár Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Spinely kriedových sedimentov západných Karpát
    Sravniteľnaja charakteristika termodinamičeskich režimov metamorfizma porod glavnogo kavkazskogo chrebta i zapadnych Karpat
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Surovinové zdroje kryštalinika a jeho obaluv západných Karpatoch
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch
    Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát
    Urgon Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát
    Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát
    Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch
    Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze
    Vzťah treťohornej metalogenézy v vývoju neotektonických blokov západných Karpát
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry
Serial
    Regionálna geológia Západných Karpát