Record details

Title keyword
    Získaných
Monograph
    Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB
Article
    Komporace a analýza drsnosti materiálů získaných technologií vodního abrazivního paprsku
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu