Record details

Title keyword
    Zón
Monograph
    Stabilní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění
Article
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikální zhodnocení grafitonosných zón velkovrbenské klenby
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor
    Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Radiometrické projevy oslabených zón v horninovém masívu
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Tektonika střižných zón
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Výzkum zón gravitačního rozvolnění na konvergentním jihovýchodním okraji Českého masivu
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic