Record details

Title keyword
    Zachodnie
Monograph
    Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu
Article
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Magnetyt w aluwiach Grzbietu Lasockiego (Sudety Zachodnie)
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Sodowo-wapniowe amfibole w ĺupku albitowo-amfibolowym z Ciechanowic (Sudety zachodnie)
    Transpresja i ekstensja w Rudawach Janowickich (Sudety Zachodnie)