Record details

Title keyword
    Zasedání
Monograph
    8. Tagung ůuber Moldavite/8. zasedání o vltavínech
    22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008
    Abstrakta zasedání PAGES v Kolíně
Article
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    21. zasedání Rady zmocněnců zemí RVHP
    22. zasedání Evropské seizmologické komise
    43. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    44. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    45. zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    51. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Euoroclay '87 : šesté zasedání evropských jílových skupin
    Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
    Zasedání IGCP 449 ve Francii
    Zasedání IGCP projektu 254 v ČLR
    Zasedání IGCP projektu č.296 ve Vietnamu
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání pracovní skupiny mezinárodního programu geosféry a biosféry
    22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně
    Zasedání projektů Mezinárodního programu geologických korelací v Malajsii
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zasedání stálé komise RVHP pro geologii
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Zasedání výboru OSN pro přírodní zdroje
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin
    Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG