Record details

Title keyword
    Zdravotní
Article
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Zdravotní stav chrupu populace knovízské kultury.