Record details

Title keyword
    Zejména
Monograph
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Optimalizace použití geosyntetik při likvidaci negativních projevů energetické činnosti, zejména exploatační vývoj nových technologií
    Studium klimatu lázeňských léčebných míst zejména Léčebných lázní Jáchymov a.s.
Article
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Mobilní GIS podporuje zejména Pocket PC
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve