Record details

Title keyword
    Zemin
Monograph
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd
    SPL VZ-Z Vzorkování zemin
    Vertikální distribuce radiometrických parametrů na lokalitách s nízkou mocností půd a zemin - podklad pro hodnocení radonového indexu v extrémních geologických podmínkách
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
Article
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Chování nenasycených zemin
    Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost
    Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Empirické stanovení smykové pevnosti výsypkových zemin
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Mechanika zemin v akci
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Nový způsob zpevňování zemin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Sledování a využití akustické emise při smykových zkouškách zemin
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Struktura a chování zemin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    VII. Dunajsko-európska konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb v Kišineve
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Vztah hodnot přetvárnosti zhutněných zemin zjištěných statickou zatěžovací deskou a lehkou dynamickou deskou
    XI. Medzinárodná konferencia o mechanike zemín a zakladaní stavieb
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zlepšení geotechnických vlastností zemin vyvoláním konsolidace injekčním tlakem
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom