Record details

Title keyword
    Zemního
Monograph
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Měření úspor zemního plynu při úpravě magnetickým polem : závěrečná zpráva
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
Article
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
Serial
    Knihovnička zemního plynu a nafty